فصلنامه "پژوهش های پیشرفت و تعالی"، نشریه‌ای است با رویکرد تخصصی که با رسالت توسعه‌ی دانش مدیریت در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های ایران و ارایه ی راهکار برای آن ها، مقاله‌های علمی و تخصصی در حوزه‌ی مدیریت را منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 1، زمستان 1395، صفحه 1-100