نویسنده = حسین عظیمی
بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

حسین عظیمی؛ ساناز احمدپور سامانی


ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان‌ها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401

حسین عظیمی؛ مهدی باغبان