نویسنده = پروانه غیبی
تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی

دوره 1، شماره 2، دی 1395، صفحه 49-69

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ پروانه غیبی