نویسنده = زهرا خالقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ

دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 80-96

زهرا خالقی؛ مهدی نوری؛ سروش ملک افضلی