کلیدواژه‌ها = برنامه های جانشین پروری
ارائه الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان‌ها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401

حسین عظیمی؛ مهدی باغبان