دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مدل بازاریابی بر بستر شبکه اجتماعی مورد مطالعه: بازاریابی خوشنویسی صنعتی شرکت آیصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

اکبر فتحی