دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی نقش هویت اسلامی در ساخت مسکن و محلات مسکونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

شهرام علمی فرد


2. بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

حسین عظیمی؛ ساناز احمدپور سامانی


3. استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها جهت توسعه مدل انتخاب پرتفوی سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

منا شاه غیبی؛ هیرش سلطان پناه