دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. توانمندسازی و پایداری سازمان تأمین اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

محمد ابراهیم جواهری تفتی


2. بررسی نقش و جایگاه احزاب در گسترش دموکراسی در کشورهای جهان سوم (مورد مطالعه :ایران و عربستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

محمد باقر درویش؛ احمد شوهانی


3. بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی در دوران پسا برجام با رویکردی بر مدیریت جهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

مونا یعقوبی زنجانی؛ شقایق خطیب شاد؛ اصغر مشبکی اصفهانی


4. تحلیل اثرگذاری جوانان و نخبگان در تمدن سازی نوین اسلامی مطابق الگوی حکمرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

فرضعلی سالاری سردری؛ سید میلاد سید شمالی


5. رابطه بین جو اخلاقی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

نجمه پارسانژاد


6. مدیریت سود وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

محمد شفیعی