دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

حسین عظیمی؛ ساناز احمدپور سامانی