دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. تحلیل مدل ساختاری تصویر ذهنی برند و تبلیغات شفاهی مثبت با نقش میانجی‌گری خود تناسبی و وابستگی به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

کمال نظرخانی؛ امیر اخوان فر؛ حامد عباسی آقاملکی