بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-8

ترانه نوری کادیجانی


عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 1-19

نکیسا رضایی؛ عاطفه حصارکی؛ محمود محمدیان محمودی تبار


ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400

فیروزه قمی؛ قاسم فرج پور خاناپشتانی؛ پریسا موسوی اهرنجانی


پژوهش عملیاتی درمسائل قانونی و تنظیمی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400

سید کامران یگانگی؛ رحیم خدایی


داده بنیاد، نگاه‌ها و چالش‌های اجرای آن

دوره 4، شماره 3، آذر 1400

مهدی باغبان؛ سیده سمیه قربی