بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی علوم انسانی، رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است؛ و ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، از نوع توصیفی- همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی هست. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی یاسوج که 361 نفر هست و از جدول مورگان حجم نمونه 186 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد، روش نمونه‌گیری در این تحقیق طبقه‌ای هست. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت کیفیت جامع برگرفته از مدنی (1388)، عملکرد سازمانی برگرفته از گودرزی (1385)، استفاده‌شده است که آلفای کرون باخ آن‌ها حدود 84/0، 84/0، به‌دست‌آمده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره و معادلات ساختاری) انجام گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و نرم‌افزار Amos صورت گرفت پژوهش حاضر نشان داد که متغیر مدیریت کیفیت جامع به‌صورت مستقیم بر عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اثر دارد. شاخص‌های کلی نشان از برازش خوب الگو توسط داده‌ها دارد و یا به عبارتی می‌توان گفت که داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌خوبی الگو را موردحمایت قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها