نقش مسئولیت اجتماعی و اخلاق در عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور شیراز

2 استاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه‌ی نقش اخلاقیات و مسئولیت اجتماعی در عملکرد کارکنان می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی جهاد کشاورزی فارس تشکیل داده و برای گردآوری داده‌ها تعداد 134 نفر از آنان به عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده‌اند. روش پیمایش به عنوان روش تحقیق مورد نظر این مطالعه و پرسشنامه ساختمند به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار کامپیوتری لیزرل و SPSS در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت.
یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده یک ارتباط مثبت و معنی‌دار بین مسئولیت اجتماعی و اخلاقیات و عملکرد کارکنان می‌باشد. بر اساس نتایج مدل‌های رگرسیونی از میان متغیرها سه متغیر در معادله نهایی باقی مانده و تأثیر مستقل و معناداری بر متغیر وابسته داشته‌اند. این متغیرها شامل اخلاقیات، مسئولیت اجتماعی و تحصیلات می‌باشند. در این میان بیشترین تأثیرگذاری بر نمره عملکرد شغلی کارکنان (متغیر وابسته) مربوط به متغیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده است. در مجموع 3 متغیر مذکور حدود 65 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند (65/0=R2). در مدل تحلیل مسیر، متغیر مسئولیت اجتماعی تأثیر مستقیم بر عملکرد شغلی دارد و دو متغیر دیگر علاوه بر تأثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم هم بر متغیر وابسته تأثیر گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها