بررسی تاثیر عملکرد برند بر ارزش‌های فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

اخیرا شرکت‌های مختلف پی برده اند که کسب موفقیت در انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تصویر برند در ذهن مشتریان خود تنها از طریق هدف قرار دادن مشتریان بیرونی امکان پذیر نیست. بازاریابی و برندینگ داخلی می‌تواند ازجمله مزایای رقابتی شرکت ها در کسب رضایت مشتریان باشد. بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی هر دو به ارزش‌های فرهنگی کارکنان توجه ویژه ای دارد و سعی می‌کند تا از طریق کارکنان به وعده هایی که سازمان‌ها به مشتریان می‌دهد عمل کند و باعث جذب هر چه بیشتر مشتریان به سازمان شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان می‌باشند تعداد افراد نمونه طبق فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد برابر 100 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه مورد تائید چند نفر از اساتید و متخصصان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه شد. مدل پژوهش شامل شش فرضیه به کمک نرم‌افزار WarpPLS با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. براساس یافته ها، ارزش‌های فرهنگی اثر مستقیمی بر روی عملکرد برند نداشته است ، اما به طور غیرمستقیم اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها