ارزیابی نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط یاد دهنده در روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

یکی از فرآیندهای مهم در آموزش‌وپرورش فعالیت‌های یاددهی–یادگیری معلم و روش‌های تدریس اوست. در هر نظام آموزش‌وپرورش هدف تربیتی و آموزشی درنهایت بوسیله معلم تحقق می‌یابد. محتوی دروس، موضوع‌های علمی، الگوهای تربیتی و رفتاری همه و همه بوسیله معلم به دانش‌آموزان منتقل می‌شود. در فرآیند آموزش، یادگیری از طریق تدریس صورت می‌گیرد. این پژوهش باهدف تفاوت نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط به یاد دهنده در روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی انجام پذیرفت. بدین منظور تعداد 522 نفر از دبیران زن و مرد شاغل در کل مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان به‌عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. پرسشنامه‌ای، مشتمل بر 54 سؤال که به بررسی و شناسایی موانع مختلف موجود در اجرای روش‌های نوین تدریس تربیت‌بدنی پایه اول متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت‌بدنی می‌پردازد. برای این منظور موانع موجود در اجرای روش‌های نوین تدریس را به چهار قسمت تقسیم کرده و برای هر قسمت سؤالات مربوط به خود نوشته‌شده است و درنهایت بر اساس مقیاس درجه‌بندی لیکرت تنظیم گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که عدم به‌کارگیری روش‌های نوین تدریس در فرآیند آموزشی درس تربیت‌بدنی، عدم علاقه‌مندی دانش‌آموزان به کلاس درس تربیت‌بدنی، عدم استفاده از روش‌های علمی و کمبود فضای آموزشی از دلایل تفاوت در نگرش دبیران نسبت به این مسئله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها