بررسی نقش و جایگاه احزاب در گسترش دموکراسی در کشورهای جهان سوم (مورد مطالعه :ایران و عربستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور تهران غرب

2 عضو هیات علمی پیام نور تهران

چکیده

احزاب سیاسی در یک جامعه دموکراتیک در حقیقت نقش تسهیل‌بخش بسیج ایدیولوژی‌های متنوع را دارند که در صورت نبود آن‌ها و یا عدم سهم‌گیری فعال آن‌ها، جامعه به فقدان مرجع تمثیل آرای جمعی مواجه شده و افراد جامعه ناچار با چالشی به نام فردسالاری و شخصیت‌پرستی دچار می‌شوند که ماهیتاً صرف در خدمت منافع جمع قلیل بوده و در درازمدت حتا منجر به تضعیف اصل حاکمیت و مردم‌سالاری نیز می‌شود. پس بایست در یک جامعه‌ی آزاد به احزاب سیاسی مجال فعالیت فراهم باشد تا افراد و گروه‌های مختلف زمینه سهم‌گیری در حیات سیاسی را از مجاری قانونی و به شکل صلح‌آمیز به دور از خشونت داشته باشند. به عبارت دیگر احزاب نقش رهنمای جامعه را دارند و زمینه‌ آن را میسر می‌سازند تا اعضای جامعه با دیدگاه‌های متنوع، خود و آرای‌شان را در آیینه‌ی احزاب پیدا نموده و از حزب مورد علاقه خویش حمایت کنند. در جوامعی که سیاست بر اساس ایدولوژی تعریف و اشتراک در آن صرف از مجاری احزاب سیاسی ممکن است، احزاب را می‌توان از یک نظر دروازه‌بان ارزش‌های دموکراتیک خواند زیرا احزاب در حقیقت مجرای اولین فلتر تفکیک افراد شایسته برای داخل شدن در سیاست است و بنا بر آن و به شکل طبیعی ارکان داخلی یک حزب سعی می‌نماید تا افراد ورزیده و شایسته را از آدرس خود برای رقابت در عرصه سیاسی به میدان معرفی کند. این تحقیق با هدف بررسی نقش و جایگاه احزاب در گسترش دموکراسی در کشورهای جهان سوم به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

کلیدواژه‌ها