مدیریت سود وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

چکیده

دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است. این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق 74شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان فرضیه های: 1-مدیریت سود وتغییرات سود2-سوددوره ی آتی وتغییرات سود3-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری4-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری، درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.
داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه میان فرضیه های: 1-مدیریت سود وتغییرات سود2-سوددوره ی آتی وتغییرات سود3-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری4-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری، درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها