حسابداران مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پرداختن به ابزار و رویکردهای اثربخش و آینده نگر برای مدیریت کارآمد سازمان ها، کاهش هزینه ارائه خدمات و تولید محصولات و تخصیص منابع مالی در راستای دستیابی به اهداف و عملکرد مورد انتظار، بسیار حیاتی و ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه ارتباط بین حسابداران مدیریت و اجرای شیوه های حسابداری مدیریت استراتژیک بوده است. نمونه آماری شامل 403 نفر از حسابداران عضو جامعه حسابداری مدیریت بوده که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. نوع پژوهش، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر گردآورده داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی با توصیفی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. با بررسی نتایج تحلیل ها، آزمون فرضیه ها نشان داد که شبکه حسابداران مدیریت به طرز معناداری بر اجرای شیوه های حسابداری مدیریت تاثیر مثبت دارد.
نوع پژوهش، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر گردآورده داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی با توصیفی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. با بررسی نتایج تحلیل ها، آزمون فرضیه ها نشان داد که شبکه حسابداران مدیریت به طرز معناداری بر اجرای شیوه های حسابداری مدیریت تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها