ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی ، پرند

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌های تولیدی با تلفیق مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (SCOR) و تکنیک DANP، است. بر این اساس شرکت ایران خودرو به عنوان بستر تحقیق انتخاب گردید. جهت دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از شیوه نمونه‌برداری غیر احتمالی گلوله برفی، از نظرات 24 نفر از خبرگان شرکت ایران‌خودرو، استفاده شد. فرایند انجام این پژوهش شامل سه مرحله الف) شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (SCOR)، بامطالعه ادبیات پژوهش‌های مرتبط؛ ب) غربالگری عوامل شناسایی‌شده با استفاده از تکنیک دلفی در شرکت ایران‌خودرو؛ ت) اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدماتی با استفاده از روش DANP، است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شاخص‌های راکد نماندن موجودی در سازمان، بالاترین اولویت را در ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شرکت ایران‌خودرو، به خود اختصاص داد.


کلیدواژه‌ها