بررسی تأثیر روابط بین قابلیت‌های ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانگی (مورد مطالعه صنایع خانگی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، روشن نمودن تأثیر بررسی تأثیر روابط بین قابلیت‌های ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانگی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‏ها توصیفی و از نوع پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق بررسی کسب و کار‌های خانگی موجود در صنایع خانگی در شهر تهران بوده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 80 نفر می‌باشد. برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون فرضیات، از نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS2 و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در تحقیق، هم از مطالعات کتابخانه‌ای و هم‌میدانی استفاده خواهد شد. در بخش مطالعه کتابخانه‌ای، برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش از کتاب‌ها و مقالات فارسی و انگلیسی به روز استفاده خواهد شد و در بخش مطالعات میدانی، برای جمع‌آوری داده‌ای مورد نیاز از مصاحبه و پرسشنامه مقایسات زوجی که روایی آن مورد تأیید استاد راهنما می‌باشد استفاده خواهد شد یافته‌های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت عملکرد و قابلیت‌های استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانگی و تأثیر مثبت قابلیت‌های ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانگی با میانجی‌گری رسمی سازی در کسب و کارهای خانگی می‌باشد و فرضیه تأثیر مستقیم قابلیت ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانگی تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها