بررسی نقش نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد بین المللی خرمشهر –خلیج فارس

چکیده

رشد بی‌وقفه و بادوام تبدیل به هنجار روز شده و فشار فزاینده‌ای بر سازمان‌ها اعمال می‌شود تا از روندهای سبز برای دست‌یابی به مزایای قابل رقابت بادوام بهره ببرند. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین سبز،مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد محیطی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان هتل‌های شهر تهران بودند که تعداد 200 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست. بر اساس نتایج به دست آمده مهم‌ترین عامل در تبیین عملکرد محیطی کارکنان است. و پس از آن رهبری تحول‌آفرین سبز و نوآوری سبز به عنوان مهم‌ترین علل شناسایی شدند و در مجموع هر سه متغیر مستقل پژوهش به خوبی تغییرات متغیر کل را تبیین کردند. کلیه تجزیه و تحلیل‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.

کلیدواژه‌ها