تأثیر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش‌های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی (مطالعه موردی: بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیریت تحول، دانشگاه غیر انتفاعی شمس گنبد کاووس،خراسان شمالی،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر سهولت آنلاین بر قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه با در نظر گرفتن نقش میانجی ارزش‌های لذت جویانه و سودمندانه ادراک شده و نقش تعدیلگر نگرانی ادراک شده امنیتی در بانک صادرات شهرستان خراسان شمالی صورت گرفته است. روش: برای گردآوری داده‌های مربوط به سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان تلفن همراه بانک صادرات استان خراسان شمالی است. پس از اطمینان از روایی و پایائی مقیاس‌های طراحی شده بر اساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه‌ها در نمونه‌ای به حجم 384 نفر توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده و تعیین روابط بین متغیرها نیز از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و SMART-PLS صورت گرفته است. نتایج: طبق تحلیل پژوهش حاضر، ارزش‌های لذت‌جویی ادراک شده و ارزش‌های سودمندانه ادراک شده در رابطه میان متغیرهای سهولت دسترسی، جستجو، ارزیابی، معامله، کسب سود و پس از بهره با قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه نقش میانجی دارند و نگرانی ادراک شده امنیتی در رابطه میان متغیرهای ارزش‌های لذت‌جویی ادراک شده و ارزش‌های سودمندانه ادراک شده با قصد پذیرش بانکداری تلفن همراه نقش تعدیلگر دارد.

کلیدواژه‌ها