شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، سیستم و بهره وری،دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می‌باشد. هدف شناسایی شاخص‌های اثرگذار بر توسعه پایدار انرژی‌های نو و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بوده‌اند که تعداد نمونه 100 نفر در نظر گرفته شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تائید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 78/0 محاسبه شد. این پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، از نرم‌افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده‌ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون نا پارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که سه عامل جمعیتی، اقتصادی و زیست‌محیطی بز توسعه انرژی‌های نو با رویکرد حفظ محیط‌زیست تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها