نقش برند سازی بر ایجاد یک تصویر ماندگار ازشهر اصفهان در بین توریست ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، پردیس دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

برندسازی مقصد گردشگری یکی از استراتژیهای نسبتاً نوظهور در جذب گردشگران میباشد. این استراتژی، ابزار کارآمد برای بازاریابی مقصدهای گردشگری است زیرا برند، به مقصد گردشگری هویت و شخصیت میدهد و آن را از سایر مقصدهای گردشگری متمایز می سازد.
در این پژوهش به بررسی نقش برند سازی بر ایجاد یک تصویر ماندگار از شهر اصفهان در بین توریست ها خواهیم پرداخت که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از از نظر روش ، پیمایشی می باشد. برای انجام آن از طریق توزیع پرسشنامه در بین 384 نفر از گردشگران شهر اصفهان در سال 1394 که به وسیله فرمول کوکران محاسبه شده بود استفاده شد . این پژوهش دارای 6 فرضیه در جهت ایجاد تصویری ماندگار در ذهن گردشگران شهر اصفهان به وسیله برندسازی از این شهر می باشد که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از جمع اوری پرسشنامه ها که به وسیله نرم افزار spss انجام شد کلیه فرضیه ها مورد قبول قرار گرفت.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که آگاهی و شناخت گردشگران از اصفهان و تصویر اصفهان به مثابه یک مقصد گردشگری در نزد گردشگران دارد که به رضایتمندی آنها می انجامد که در نتیجه باعث وفاداری آنها به مقصد به صورت افزایش احتمال بازدید مجدد یا توصیه اصفهان به دیگران دارد . در نهایت این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق برندسازی به عنوان چارچوب منتظم برای درک مکانیزم های تاثیرگذار بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها