بررسی رابطه میان عوامل استراتژیک شرکت و فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی، دانشگاه ازاد واحد بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

امروزه شرکت ها به اهمیت فروش خود واقفندو در تلاشند با افزایش حجم فروش در فضای رقابتی در بازارها وضعیت خود را حفظ و بهبود بخشند. این پژوهش به بررسی رابطه میان عوامل استراتژیک شرکت و فروش می پردازد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی هست. تمامی کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت‌های فعال در شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. نمونه آماری براساس فرمول کوکران به تعداد 286 نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری روش تصادفی ساده می‌باشد. ابزارگرداوری داده‌های در این تحقیق پرسشنامه استاندارد مبتنی برطیف لیکرت است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از معادلات ساختاری به-کمک نرم افزارهای Smart PLS 2 و SPSS 23 استفاده شده است. در این تحقیق عوامل استراتژیک مطابق با شاخص‌های مدل کوراتکو و همکاران (2005) با مؤلفه‌های 1- عوامل ساختاری؛ 2- عوامل سازمانی؛ 3- عوامل فردی؛ 4- عوامل محیطی و از طریق پرسشنامه‌ای شامل 12 گویه و با استفاده از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت مورد‌سنجش قرار گرفت. جهت سنجش فروش شرکت از پرسشنامه فستوس (2016) با 10 گویه بهره گرفته شد. یافته ها بیانگر تاثیر مثبت و معنادار عوامل استراتژیک ساختاری، سازمانی و محیطی بر فروش می باشد.

کلیدواژه‌ها