تبیین اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه تسهیم دانش (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی جامی، گروه مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

4 دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی جامی، گروه مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

چکیده

در حال‌ حاضر، ‌سازمان‌ها ‌کلید ‌موفقیت‌ خود ‌را ‌سرمایه‌‌گذاری ‌در ‌منابع ‌انسانی ‌و ‌استفاده ‌از‌ شایستگی‌های‌ کارکنان ‌به-عنوان ‌یک ‌راهبرد ‌مهم‌ می‌دانند چرا که شایستگی‌های ‌کارکنان ‌به‌دلیل ماهیت تقلیدناپذیرشان ‌به‌عنوان ‌پیشران‌ اصلی عملکرد ‌شرکت‌ها‌ تلقی ‌می‌شوند‌. لذا هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اثر شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقس واسطه تسهیم دانش و عملکرد شغلی در شعب بانک سینا در تهران می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بانک سینا در تهران به تعداد 550 نفر تشکیل می‌دهند. در کل تعداد 225نفر از این کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در این پژوهش شرکت کردند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان داد که: شایستگی سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان بانک سینا اثر گذار است. شایستگی سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک سینا اثر گذار است و تسهیم دانش بر عملکرد شغلی کارکنان بانک سینا اثر گذار است و همچنین تسهیم دانش در روابط بین شایستگی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بانک سینا نقش میانجی را ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها