بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با تاثیر میانجی ترس و سکوت دفاعی و تاثیر تعدیلگری سرمایه روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت، البرز، ایران

2 استاد گروه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه پیام نور البرز واحد ماهدشت

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر سبک رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی ترس و سکوت دفاعی و نقش تعدیلگری سرمایه روان شناختی در شعب بانک شهر تهران پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 310 نفر از کارکنان شعب بانک شهر در سطح شهر تهران می باشد که طبق فرمول کوکران انتخاب شده اند. لازم به ذکر است که روش نمونه گیری ابتدا چند مرحله ای بوده و سپس از میان مناطق سه گانه، از طریق نمونه گیری ساده به توزیع پرسشنامه تحقیق اقدام شده است. داده ها این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و پرسشنامه گردآوری شده اند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد گو و همکاران در سال 2019 تدوین شده است و روایی و پایایی آن از طریق آزمون های مربوطه برآورد شده است. داده های این پژوهش به کمک نرم افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روان‌شناختی نقش تعدیلگری، ترس کارکنان و سکوت دفاعی کارکنان نقش میانجی در تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان دارند. هم چنین رهبری استبدادی بر خلاقیت، ترس کارکنان و سکوت کارکنان تاثیر مثبت دارد. ترس کارکنان و سکوت دفاعی نیز بر خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها