شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر آموزش و بهسازی بر تحول سازمانی بر اساس مدل حیات سازمانی لاری گرینر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گرایش تحول سازمانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایوانکی واحد گرمسار، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر آموزش و بهسازی بر تحول سازمانی بر اساس مدل حیات سازمانی لاری گرینرانجام گرفت. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس ماهیت توصیفی و از نوع پیمایشی هست. این پژوهش ازلحاظ نوع روش پیمایشی که در آن صورت گرفته‌شده است، یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه را 250 نفر از مدیران و معاونین شرکت ملی نفت تهران تشکیل دادند که 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها برای تجزیه‌وتحلیل از پرسش‌نامه پژوهشگر ساخت استفاده گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش ANP فازی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده معیار معیار آموزش منابع انسانی با وزن 370/0 دارای بیشترین میزان اهمیت در بین زیر معیار های معیار آموزش و بهسازی می باشد و پس از آن زیر معیار تشویق و پاداش شغلی و توانمندسازی کارکنان با وزن 155/0 و 144/0 به ترتیب دارای اهمیت های دوم و سوم هستند.

کلیدواژه‌ها