ارزیابی رابطه همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در بسیاری از شرکت‌ها می‌توان همراستایی پایین را در استفاده از استراتژی‌های فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک را مشاهده نمود که بروز مشکلاتی در رابطه با عدم برآورده شدن نیازهای کسب وکار با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در این زمینه به دنبال دارد. بر اساس اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر مبنای ارزیابی و بررسی همراستایی استراتژی‌های فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک بر ارتقای عملکرد سازمانی شرکت قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را مدیران کسب وکار، مدیران فناوری اطلاعات، کارشناسان فناوری اطلاعات در شرکتهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهد. 80 نفر به روش تصادفی ساده بوده به عنوان نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. تحلیل داده‌ها نیز، باتوجه به انتخاب دیدگاه کوواریانس برای همراستایی، مدل معادلات ساختاری و اجزای آن، یعنی مدل‌های اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش بکارگرفته می‌شود. نتایج بیانگر این است که شرکت‌هایی که دارای همراستایی بین استراتژی فناوری اطلاعات و ساختار فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک می‌باشند، عملکرد بهتری را ارائه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها