نقش مدیریت سود واقعی بر رابطه بین میزان افشا و عملکرد مالی با تاکید بر استقلال هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه معناداری بین سطح افشا با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام عادی و بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده پرداخته شده است. همچنین به تبیین تاثیر استقلال هیئت مدیره روی رابطه بین سطح افشا و بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام عادی و تعدیل شده اقدام شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش، داده‌های 80 شرکت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 6 ساله بین بازه زمانی 1395 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفته اند (بر اساس نوع داده‌های پانلی تعداد مشاهدات 480 سال/ شرکت بوده است). محقق برای جواب به سوال‌ اصلی و به دنبال رسیدن به اهداف، به تفسیر یافته‌ها پرداخته‌، سپس در مورد آزمون فرضیه‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های پانلی به قضاوت و تصریح مدل پرداخته است. در ادامه پس از توصیف آماری داده‌ها، به بررسی نرمال بودن متغیرها، تعیین نوع الگوهای رگرسیونی مدل‌ها، بررسی پیش ‌فرض‌های رگرسیون و سپس به تخمین مدل‌های فرضیه‌ها پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که بین سطح افشا و بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام عادی و بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده رابطه معناداری وجود ندارد. همچنیناستقلال هیئت مدیره نمی‌تواند در رابطه‌ میان سطح افشا و بازده حقوق صاحبان سهام تعدیل شده نقش تعدیل‌گری ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها