بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان در معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه سمنان

2 مدرس دانشگاه

3 استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه رهبری تحول آفرین و توانمند سازی کارکنان با استفاده از معادلات ساختاری بوده
است. جامعه آماری پژوهش حاضر ، کلیه کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد بودکه در نیمه اول سال ۱۳۹۳ مشغول به
کار بوده اند) 248 (نفر و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ) ۱25 ( نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش استفاده
شده ، توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه ی
استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوالیو و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر می باشد. جهت آزمون روایی سؤالات هم از اعتبار
محتوا و هم از اعتبار عاملی استفاده و همچنین روایی پرسشنامه نیز به تایید اساتید و کارشناسان خبره واقع شد. ضریب پایایی
پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب عبارتند : 78 / 0 و 8۳ / 0 . همچنین جهت تجزیه
و تحلیل داده ها از آزمون های آماری k-s ، تارتلت، Kmo و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین چهار مولفه رهبری
تحول آفرین که شامل نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش ، ترغیب ذه نی و ملاحظه فردی است باتوانمند سازی کارکنان
همبستگی وجود دارد و این نشان دهنده آن است که سبک رهبری تحول آفرین مدیران با توانمند سازی کارکنان ارتباط دارد.
بنابراین، اگر مدیران سبک رهبری تحول آفرین را در سازمانشان اعمال نمایند می توانند موجبات توانمند سازی کارکنان را فراهم
آورند .

کلیدواژه‌ها


سنجقی، محمد ابراهیم ) ۱۳۸۰ ( تحلیلی بر ماهیت و ابعاد ن ظریه رهبری تحول آفرین، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ) س ( ، شماره ۱
موغلی علیرضا ( ۱۳۸۲ .( طرح الگوی رهبری تحول آفرین در سازمان های ا داری ایران ، دانش مدیریت، شماره 62
امیر کبیری ، علیرضا؛ خدایاری، ابراهیم؛ نظری، فرزاد؛ و مرادی، محمد. ( 1385 ). بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحول آفرین وتبادلی با تعهد سازمانی کارکنان. فرهنگ مدیریت4(14) 117-142
سنگه، پیتر ( 1385 ). پنجمین فرمان؛ خلق سازمان یادگیرنده، ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن، سازمان مدیریت صنعتی، تهران

Beer V. ; Guerrilla tactics for employee empowerment ; Performance Empowerment Quarterly,4(4), 1991.Bennis W. , Nanus B. ; Leaders ; New York : Harper & Row,1985.
Bass B. M., Stogdill R. M., A survey of theory and research ; Journal of Management, 15(2), 1989.
Bono J. E. , Judge T. A.; Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders; Academy of Management Journal, 46, 2003.
Randolph W. A.; Navigating the journey to empowerment ; Organization dynamics, Vol. 23,1995
Lowe K. B., Kroeck K.G. , Sivasubramaniam N. ; Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature ; The Leadership Quarterly, 7,1996.
Luthans F., Avolio B., Walumbwa F. , Li W., The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance ; Management and Organization Review, Vol 1, 2005.
Lawer,E.E,10 New realities, Executive Excellence,(3) 1994.
Bass B. M., Avolio B. J.; The multifactor leadership questionnaire , Redwood city ; CA: Mind Garden,1995.
Bass, B. M. ; Leadership and performance beyond expectations ; New York :Free Press ,1985.
Keller, T., Dansereau, F. ; Leadership and empowerment: A social exchange perspective ; Human Relations, 48 (2) 1995.
Horner M., Leadership theory: Past, Present and future ; Team Performance Management , 3(4),1997.
Dohety A.Y.,Danychuk K.E.; Transformational and transactional leadership in interuniversity athletics management ; Journal of Sport Management, Vol. 10,1996.
Conger J. A , Kanungo R. N.; The empowerment process: Integrating theory and ; Academy of Management Review, 13 (3), 1985.
Gibbons,P.(2001), spirituality at work: A pre-Theoritical overview, MSC.Thesis – Birnbeck College, university of london,Aug.
Fry,L.W.(2003)Toward a theory of spiritual leadership, TheLeadership Quarterly, Vol.14 pp.693-727
Spector, P., Borman, W., and Cimino, C. (2004). "Emotional intelligence and leadership styles", Department of Psychology College of Arts and Sciences,
Shamir, B., House, R. J. and Arthur, M. B. (1993). "The motivational effects of charismatic leadership: a self- concept based theory", Organization Science, 4(4), pp 577- 94
Sashkin, M. (1988). "The visionary leader", San Francisco: Jossey- Bass.
Podsakoff, P. M., and Mackenzie, S. B. (1997). "Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestions for future research". Journal of Human Performance, Vol.10, pp.133-151.
Boenke.k, B .N, Distefano.j.j, and Distefano.A.C. (2003). "Transformational leadership", Leadership and Organizational journal, Vol.1, No.24, p.5-6.
Burke, S., and Collins, K.M. (2001). "Gender differences in leadership styles and management skills", Women in Management Review, Vol. 16, No.5.pp244-256.
Chen, M. f. (2006). "The relationship among transformational leadership, organizational commitment and organizational citizenship behavior - a study of network department in a telecommunication company", www.sciencedirect.com
Hall, A. T., Zinko, R. P., Alexia A. F., and Gerald R. (2009). "Organizational citizenship behavior and reputation: mediators in the relationships between accountability and Job performance and satisfaction", Journal of Leadership & Organizational Studies Volume 15 Number 4, pp 381-392.
Higgs, M. (2003)."How can we make sense of leadership in the 21st century", Leadership and Organization Development Journal, Vol.24, No.5, pp271-284.
House, R. J. (1997). "A 1976 theory of charismatic leadership", Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.
available at Shannon Webb.Manz C.C. , Sims H. P. , Searching for the unleader: Organizational member views on leading self- managed groups ; Human Relations, Vol. 37,1984.
Block P., The empowerd manager : Positive political skills at work ; Sanfrancisco: Jossey-Bass,1987.
Avey J. B., Patera J. L. , West B. J.; Positive psychological capital: A new lens to view absenteeism ; Journal of Leadership and Organizational Studies , Vol.13, Winter 2006.
Bono J. E. , Judge T. A.; Self-concordance at work: Toward understanding the motivational effects of transformational leaders; Academy of Management Journal, 46, 2003.
Spreitzer G. M. ; Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation ; Academy of management Journal, 38 (5), 1995.
Spreitzer. G.M. (۲۰۰۹). Traditionality matters: an examination of the effectiveness of transformational Leadership in the United States and Taiwan. Journal of Organizational Behavior, ۲۶.
Huang. K.T.(۲۰۱۱).Capitalizing on intellectual assets .IBM.Systems Journal .(۳۷)۴.PP۵۷۰-۵۸۳.
Alarifi, S. (2011). the effects of transformational leadership on followers creativity and organizational innovation in public sector. Brunel University west London: brunel business school- doctoral symposium. pp. http://leadership.au.af.mil 
Mokhber, M., Wan Khairuzzaman bin, wan Ismail, and Vakilbashi, A. (2011). The impact of transformational leadership on organizational innovation moderated by organizational culture. Australian journal of basic and applied sciences 5(6): 504-508
Simic, I. (1998). Transformational leadership, the key to successful management of transformational organizational changes. The scientific journal facta universititatis ,economics and organization 1(6): 49-55.
Shamir B., House R.J. , Arthur M. B. ; The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory ; Organization Science, 4, 1993.
Pearce C.L,Sims J. R. ,Cox J. F. ,Ball G. O., Schnell E. ,Smith K. A. , Trevino L.; Transactors, transtormers and Boe ground: A multimethod development of theorical typology of Leadership; Journal of Management Development , 22(4), 2003.
Noe A. Raymond, Hollenbeck R. J. , Gerhart B. , Wright M. P. ,HRM, MC Graw-Hill, 2003.
Shamir B., House R.J. , Arthur M. B. ; The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory ; Organization Science, 4, 1993.
Avolio B.J., Zhu W. , Koh W.; Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of psychological empowerment and moderating role of structural distance; Journal of Organizational Behavior, 25 (8), 2004.
Kark R., Shamir B. , Chen G.; The two faces of transformational leadership: Empowerment and dependency ; Journal of Applied Psychology, 88, 2003.
Masi R.J. ; Transformational leadership and its roles in empowerment, productivity and commitment to quality; Dissertation Abstracts International, 55(10), 1994.