طراحی یک مدل برنامه ریزی استراتژیک در شرکت مولد پترو تهران آریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

برنامه ریزی استراتژیک نوع تکامل یافته ای از برنامه ریزی می باشد کهه متااسهب بها م هتلا مهت مت ی متمتهر امهریزی ر ه
شااخ نقاط قوت ی ضعف شرک برای موا ه با فرص ها ی ت دیدات مراحی شده اس . ب بو ی ت ش مستمر ر ه تاهاب
با شرایلا ی حتی استقبال از آیاده از موار ی اس که ر برنامه ریزی استراتژیک مارح شده اس . ر این متان ستتابی به یک برنامه
ریزی استراتژیک موف زمانی صورت می پذیر که تمامی عوامل موثر بر آن ر نگرش ستسهتمی ی که ن مهور تو هه قهرار تهر .
هدف از ارائه این مقاله، تفستر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک از مری ریش 2AHP فازی یا فرآیاد سلسله مراتبی به ماظور توسهعه
انش ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک ر شرک های ایرانی می باشد. ر این مقاله به ماظور تعتتن یزن شاخص ههای مااسهب بهرای
ارزیابی شاخص های مااسب برای ارزیابی شرک مولد پتری ت ران آریا، مدل پتشا ا ی ر ترکتب با فرآیاد ت لتل سلسله مراتبهی بهه
کار رفته شده اس .نتایج نشان می هد، ا ر شاخص های مور استفا ه ر این ریش به شهتوه ای سهاختارماد بهه کار رفتهه شهوند،
ابزاری پویا ی مؤثر برای ساجش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک ر شرک ها می باشاد همچاتن ریند افزایشی شاخص های مهدل
بتانگر متزان اهمت استقرار برنامه ریزی استراتژیک ر صاع مور نظر می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-پارسائیان علی و اعرابی محمد(1384)«مدیریت استراتژیک»، چاپ هشتم، دفتر پژوهش های فرهنگی.
2- دیوید، ف ا(1380)، «خلاصه مدیریت استراتژیک، مفاهیم و روش ها»، مترجم:ولی ا... قربانی زاده،جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی
3- عمادی میثم(1386)«طراحی برنامه ریزی استراتژیک و اولویت بندی استراتژی های منتخب در ماتریس SWOT با استفاده از تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
4- غفاریان وفا و علی احمدی علیرضا،(1381)«بررسی علل شکست برنامه ریزی های استراتژیک و ارائه یافته های جدید، مجله مدرس، دوره 6 ، شماره 3.
5- هانگر و ویلن(1389)، «مبانی مدیریت استراتژیک»، ترجمه : سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، جلد اول، چاپ ششم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
6-هاینز استفن جی (1391)، «توفیق در برنامه ریزی استراتژیک»، ترجمه: جواد کسروی، جلد اول، چاپ بیستم، تهران: انتشارات انجمن مدیران صنایع.
 
7-Colletti,A.(1998).Harnessing the power of Visual Strattegic Deployment. National Producyivity Review, Vol 3.
8-Foster,M.J.(1994).Callibrated Scale for Diagnosing Planning Effectiveness .Asia Pacific Journal of Operation Research , Vol 11, No.2.
9-Lee, E.S,& Li , R.L.(2008). Camprison of Fuzzy numbers based on probability measure of fuzzy events. Computers and Mathmetics With Applications ,15,887896.
10-saaty ,T.L.(1994).How to make a decision : the analytic hierarchy Process Interfaces, 24(6),19-43
11-Smith. A.(1998). Measering Organizational Effecyiveness .Journal of Manegement Accounting CIMA, VOL 16.