بررسی و تحلیل توزیع فضایی مشارکت تحت وب شهروندان در مدیریت شهری (نمونه موردی: وب سایت ایده شهر گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، معاون گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

2 دانشگاه تهران

3 مدیر برنامه ریزی گروه مشوران جوان شهرداری مشهد

چکیده

در پژوهش حاضر ابتدا لایه های خام نقشه مشهد شامل مناطق و نواحی شهرداری و بلوک های شهری از شهرداری مشهد تهیه شد. در این تحقیق جامعه آماری ایده پردازان فعالی می باشد که بیشترین تعداد ایده ثبت شده و بیشترین امتیاز کسب شده از ایده ها را دارا می باشند. بر این اساس و با توجه به نظر نخبگان و مدیران سایت، ایده پردازانی که در شهر مشهد ساکن هستند و مجموع امتیاز انها از 400 به بالا می باشد انتخاب شدند که تعداد آنها 208 نفر از مجموع 4160 نفر عضو سامانه ایده پردازی در زمان انجام پژوهش (آبان ماه سال1394) گردید و آدرس محل زندگی این افراد در نرم افزار Arc GIS ورژن 10.1 بر روی نقشه شهر مشهد جای‌گذاری و عوامل مختلف آن بررسی گردید. هدف از نگارش این پژوهش که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد، بررسی تحلیلی و تعین رابطه بین سن، جنسیت، سطح تحصیلات، شغل و میزان ایده پردازی ایده پردازان برتر سامانه ایده شهر با محل زندگی آنها می‌باشد. در انتها مشخص گردید که پراکنش فضایی محل سکونت شهروندان مشارکت  کننده در فضای مجازی مدیریت شهری مشهد، از توزیع یکنواخت برخوردار نبوده و از طرفی بین سن، جنس، میزان تحصیلات و محل زندگی شهروندان با میزان ایده پردازی ایشان در سامانه ایده شهر وابستگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1-      آزاده، فریدون، همتی، علیرضا، قاضی میر سعید، سید جواد، آزادی، تانیا، (1394)، بررسی سامانه های تحت وب عرضه و داوری مقالات از نظر قابلیت های نقش نویسنده در نشریات مصوب وزارت بهداشت، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 9، شماره 2، صفحه106 -117، خرداد و تیر 1394.
2-      پرهیزگار، اکبر، فیروزبخت، علی، (1390)، چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی سرزمین،سال هشتم، شماره 32 ، زمستان1390.
3-      حبیبی، روزبه، (1390)، رهیافتی تحلیلی بر مدیریت شهری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
4-      خادمی کوشا، محمدعلی، (1390)،  جوان در پرتو اهل بیت ، صفحه 35، 1390.
5-      دریکسل، دیوید، (1387)، ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان، ترجمه: توکلی، مهرنوش؛سعیدی رضوانی،نوید،ص24، 1387.
6-      شرفی، مرجان، برک پور، ناصر، (1389)، گونه شناسیِ تکنیک های مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری برمبنای سطوح مختلف مشارکت، دوفصلنامة دانشگاه هنر ، شماره چهار ، بهار و تابستان 1389.
7-      فرزانه، سیف الله، رمضانی، علی، (1391)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری مطالعه موردی: قائمشهر، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره ششم، صفحات109-132، تابستان 1391 .  
8-      قاسمی، سعید، 1393، مدیریت مشارکت جوانان در شهر، چاپ اول.
9-      قاسمی، سعید؛ و عطایی نژاد، مرتضی، نظام ایده پردازی قالبی نوین جهت مشارکت شهروندان، یازدهمین همایش نظام ملی پیشنهادات، 1392.
10-   کوئن بروس،(1374)، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاتی، تهران فرهنگ معاصر.
11-   لطفی، حیدر، عدالتخواه، فرداد، (1388)، مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی ، سال دوم، شماره اول، زمستان 1388،
12-   مرکز پژوهش­های شورای اسلامی شهر مشهد(1389)، آشنایی با مدیریت شهری، ص121.
13-     Macintosh, Ann, Characterizing E-Participation in Policy-Making, International، Tele democracy Centre, Napier University, 2004.