سناریوهای پیش رو در روند عملکرد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در افق 2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی و سناریوهای احتمالی در افق مشهد 2017 در سازمان تاکسیرانی به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که: در حال حاضر، میزان رضایت شهروندان از خدمات سازمان تاکسی در چه حدی است؟(شناخت وضع موجود)، مهم‌ترین فاکتورهای کلیدی تأثیرگذار بر روند عملکرد سازمان تاکسیرانی در افق مشهد 2017 کدم‌اند؟(ارزیابی) و سناریوهای احتمالی پیش رو درروند عملکرد سازمان تاکسیرانی مشهد در افق 2017 چگونه پیش‌بینی و تحلیل می‌گردند؟(آینده‌نگاری). نتایج پژوهش، پس از تحلیل 374 پرسشنامه، در نرم‌افزار SPSS و از آزمون‌های میانگین، تحلیل عاملی و 15 پرسشنامه تخصصی در سناریونویسی ویزارد، نشان داد که رضایت شهروندان از خدمات سازمان تاکسیرانی در حد کمی پایین‌تراز متوسط (2.65) قرار دارد. نتایج تحلیل عاملی به اکتشاف 6 عامل کلیدی (آسایش تاکسی، تاکسیران کاردان، پویایی سازمان، توسعه‌ی خدمات تاکسی، کرایه عادلانه و توسعه زیرساخت فرهنگی تاکسیرانی) مؤثر بر میزان رضایت شهروندان پرداخت، بطوریکه نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس نشان داد که تاکسی گردشی از دیدگاه متخصصان و شهروندان از اولویت اول و تاکسی مبادی از بدترن وضعیت برخوردار است، درنهایت از ترکیب نقش 6 مؤلفه و نمره‌دهی تخصصی متخصصان، درمجموع 318 سناریو احتمالی از نرم‌افزار ویزارد استخراج شد که از این میان 3 سناریو قوی احتمالی در مشهد 2017، سازمان تاکسیرانی را در زمینه‌ی خدمات‌رسانی به شهروندان دستخوش تغییر خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. احدی، حمید رضا، قاسمی صاحبی، منان و ذاکری سردرودی، جبارعلی((1392)، اولویتبندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصالح نظام تخصیص بودجه مهندسی حمل و نقل / سال چهارم / شماره سوم / بهار 139
 2. بزرگی، محمدرضا، روش های پژوهش در حوزه آینده اندیشی،( 1388)، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 14
 3. زیاری و همکاران(1392)، بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت خدمات سازمان مدیریت نظارت بر تاکسیرانی و عوامل تاثیر گذار بر آن (نمونه موردی شهر زنجان) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
 4. فرح زاد، الیاس و قاضی، رضا؛  ارایه روشی برای تعیین نرخ کرایه تاکسی های خطی، مطالعه موردی شهر تهران، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
 5. لیندگرن، مدس ، باند هولد، هانس ، (1390)، "طراحی سناریو پیوند بین آینده و راهبرد"، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، چاپ اول
 6. مهندسین مشاور راهبرد تردد فردا(1393) شناخت وضع موجود و تدوین راهکارهای تعالی تاکسیرانی شهر مشهد
 7. میرکتولی، جعفر و همکاران(1392)، بررسی رضایت از کیفیت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی(مطالعه موردی: منطقه 2 شهر گرگان) 133- فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری، سال اول، شماره ی اول، بهار 1392
 8. ناظمی، شمس الدین و پدرام نیا، سارا(1385) بررسی و تحلیل ابعاد کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس و ابزار سروکوال(مطالعه موردی فضای سبز شهری مشهد)
 9. نوابخش، مهرداد و کفاشی، مجید(1387) مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1387
  1. Allan. Y (2003). Customer satisfaction measurement practice in Taiwan hotels, Hospitality management, No3, pp1-11.
  2. Donnelly. M, Wisniewski, M. Dalrymple, j. F. and Curry, AC, (1995), “Measuring service quality in local government: the SERVQUAL approach”, international journal of public sector management vol.8, pp. 15-20
  3. Lai Fujun, Hutchinson joe, Li Dahui and Bai Changhong ,(2005), “An empirical assessment and application of SERVQUAL in mainland China’s mobile communications industry”, International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 24, No. 3, 2007, pp. 244-262 .
  4. Parasuraman, A., Zeithaml, v. and Berry, L. L (1988). “SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”. journal of Retailing. vol. 63, pp. 12-37
  5. Zamani, Bahador and Arefi, Mahyar (2012): Iranian New Towns and their Urban Management Issues: A critical review of influential actors and factors, Cities, p8.