بررسی و تحلیل تطبیقی الگوی مدیریت سیاسی شهرها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (نمونه موردی:ایران و فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

2 مدیر برنامه ریزی گروه مشوران جوان شهرداری مشهد

3 دانشگاه تهران، معاون گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد

چکیده

با گسترش روزافزون شهرنشینی در سال های اخیر یافتن یک مدل مناسب با استفاده از تجربیات دیگر کشورها در عرصه‌ی مدیریت سیاسی شهرها راهکاری برای تجربه اندوزی است. بررسی تفاوت های نوع نگاه به مسائل مدیریت شهری و مدیریت محلی که در قالب تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا بروز و ظهور پیدا می کند و همچنین یافتن نوع و سطح اختیارات در مدیریت سیاسی در دو کشور ایران و فرانسه به عنوان دو کشور با نظام متمرکز نشان داد که نوع نظام حاکم می تواند حداقل تاثیرگذاری را در واگذاری امور به صورت ذاتی در سطح محلی داشته باشد. و می توان با یک نگاه متمرکز اما با سازماندهی مناسب ساختار سیاسی فضایی کشور واحدهای محلی را فعال، تصمیم ساز و تصمیم گیر نمود. علاوه براین موارد این پژوهش نشان داد حوزه‌ی اختیارات تصمیم گیرندگان در صورتی که ذاتی باشد می تواند تاثیرگذاری مفیدی در امور محلی داشته باشد زیرا در این صورت است که باید مردم و ذینفعان نیز در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. و در واقع مدیریت امور محلی رخ خواهد داد. در نهایت نیز مشخص شد فرآیند مدیریت سیاسی شهرها و امور محلی در فرانسه از پایین به بالا و در ایران از بالا به پایین است.

کلیدواژه‌ها


-         ایمانی جاجرمی، حسین و نوید سعیدی رضوانی (1375)، مدیریت شهری در ایران، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران
-         ایوبی، حجت‌الله،(1393) سیاست و حکومت در فرانسه، موسسه انتشارات دانشگاه تهران ، تهران
-         بقائی‌کیا، مسعود، مدیریت شهری در فرانسه، سایت Modiryar.com.
-         پیران، پرویز (1381)، آسیب شناسی شورا در ایران (4) در روزنامه نوروز، شماره 362، سه شنبه 11 مرداد ماه.
-         تیلور، پل (1380)، ایجاد دمکراسی در شهرها مبارزه جهانی در راه حکومت شهری در همگامان، نشریه داخلی شهرداری تهران، شماره 20.
-         رابینز، استفن، (1376)، تئوری سازمان، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانایان فرد، تهران، نشر موج
-         رجب دوست، مسعوده (1386)، بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی نقاط شهری (مورد مطالعه: شهر فسا در فاصله سال‌های ١٣٨٠-١٣٦٠)، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
-         رضویان، محمد تقی، (1381)، مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو، تهران
-         رهنما، محمدرحیم- توانگر، معصومه، (1387)، گزارش مدیریت شهری، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
-         ژی‍س‍ک‍اردس‍ت‍ن‌، وال‍ری‌(1381) ، دم‍وک‍راس‍ی‌ ف‍ران‍س‍وی‌ / مترجم: م‍ری‍م‌ ص‍ف‍اری‌  ، انتشارات آبیز ، تهران
-         سعیدنیا، احمد (1379)، کتاب سبز شهرداری، مدیریت شهری – جلد یازدهم، تهران، انتشارات سازمان‌های شهرداری‌های کشور، چاپ اول
-         سعیدی رضوانی و کاظمیان (1382)، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری‌ها، سازمان شهرداری‌های کشور، چاپ 1.
-         شکیبا مقدم (1374)، اداره امور سازمان‌های محلی و شهرداری، نشر هور، تهران
-         شوراهای اسلامی شهر خرم آباد، (‌1383)، منشور شوراهای محلی.
-         شیعه، اسماعیل (1382)؛ لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان 1382
-         طاهرخانی، حبیب بالله (1381)، سازوکار نظام‌های برنامه ریزی و مدیریت شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش‌های تجربی. تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
-         عباسی شکوهی، حمید، (1379)، بررسی نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر در ساختار مدیریت شهری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
-         فیضی، طاهره (1374)، مبانی مدیریت دولتی، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ ششم
-         کامروا، سید محمد علی (1385)، مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
-         لئوناردوبنه ولو (1369)، مترجم : پروانه موجد، تاریخ شهر، شهرهای اسلامی و اروپایی در قرن وسطی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی
-         محمدپناه،بهنام،(1389)، تاریخ و ساختار نظام سیاسی فرانسه، نشر سبزان ، تهران
-         مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری (1374)، نگرشی بر الگوهای برنامه ریزی شهری در جهان، انگلستان- تهران
-         مزینی، منوچهر (1375)، مطالعاتی برای طراحی نظام نوین مدیریت شهری- تهران، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور.
-         مقیمی، سیدمحمد (1382)؛ اداره امور حکومت‌های محلی، انتشارات سمت، تهران 1382.
-         نجاتی، حسینی، سید محمود (1379)، پارادایم جدید مدیریت شهری – در فصلنامه مدیریت شهری، شماره اول، بهار
-         ن‍ق‍ی‍ب‌زاده ،اح‍م‍د (1373) ، ‌س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ در اروپ‍ا (ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ف‍ران‍س‍ه‌، آل‍م‍ان‌ و ای‍ت‍ال‍ی‍ا) ، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، تهران
-         نوائی، حسین (1382)، ارائه الگوی مناسب تقسیمات شهری بر اساس مدیریت یکپارچه (مطالعه موردی مشهد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
-         هاشمی، سیدمناف و رفیعیان، مجتبی و حسین‌پور، سیدعلی (1390)؛ سیاست‌های مدیریت شهری در کشورهای مختلف: رویکرد راهبردی- فراتحلیلی- یکپارچگی شهری، انتشارات طحان/ هله، تهران 1390.
-         وب سایت رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ، مجموعه قوانین شورای اسلامی شهر و روستا ، قابل دسترسی در تارخی 12/2/1394 به آدرس تارنمای : http://www.moi.ir/
-         وبر، ماکس (1369)، مترجم : شیوا کاویانی – شهر در گذر زمان – تهران، شرکت سهامی انتشار.
-         وزارت کشور (1381)، اصلاح لایحه قانون شوراها.
-         یوسف پور، وحید،(1390) ، نقش ناحیه محوری در بهبود مدیریت شهری مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، گروه جغرافیا ، استاد راهنما: محمدرحیم رهنما
-         Conseil Regional il-de-France,(2004), “STRUCTURES ADMINISTRATIVES DE LA REGION IL- DE-FRANCE”, www.cramif.fr/indicateur/indic-reg.pdf
-         Lefever, Christian(2003),”Paris-ile-de-france Region” ,published in Metropolitian Governance and Spatial Planing Book, Spon Press, London and Newyork.
-         www.urbanmanagement.ir