بررسی نقش اعتماد مدیریتی بر رابطه مبادله رهبر- عضو با توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره آموزش و پرورش ناحیه٥مشهد خراسان رضوی ایران

2 گروه مدیریت.دانشکده مدیریت و حسابداری.دانشگاه آزاد واحد مشهد.ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش اعتماد مدیریتی بررابطه مبادله رهبر- عضو باتوانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر اساس گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی و غیر آزمایشی و از نظر نوع اجرا پیمایش می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد می‌باشد که تعداد آنها در مجموع 1200 نفر است و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری نفر291 با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد پرسش نامه رهبر- عضو از بروچ گرویینگ وبوستر (1997)و پرسش نامه اعتماد باتلر (1991 ) و پرسشنامه توانمندسازی از اسپریتزر ( 1995) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 18 spssاستفاده شده است نتایج پژوهش حاکی از این است که با اطمینان 95% میان تمامی مولفه های پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و در نهایت نیز با استفاده از رگرسیون تاثیر مولفه های اعتماد مدیریتی بر مبادله رهبر- عضو و توانمندسازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب همبستگی جزئی بین تمامی ابعاد پژوهش نشان دهنده از تاثیر مثبت میان مولفه های پژوهش می باشد و با توجه به پاسخ کارکنان به سولات پیشنهاداتی جهت بهبود توانمند سازی و اعتماد مدیریتی میان مدیران و کارکنان ارائه شد.

کلیدواژه‌ها