تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشگاه علوم انتظامی

3 عضو دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه ها با بازتاب سطح فعالیت های علمی – تحقیقاتی پژوهشگران و متخصصین جامعه علمی به عنوان مهم ترین مزیت رقابتی مراکز دانش محور شناخته شده اند. رسالت و ماموریت مجلات علمی – پژوهشی تاثیر به سزایی بر توسعه علم، دانش و فرهنگ ایفا می کند. هدف این مقاله تدوین استراتژی منابع انسانی برای مراکز نشریات علمی- پژوهشی وابسته به دانشگاه ها است.مبنای مدل به کارگرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه بامبرگ و مشولم می باشد. در ابتدا بر مبنای تهیه و تنظیم ماتریس تجزیه وتحلیل وضع موجود(swot) وضعیت فعلی منابع انسانی مجلات علمی – پژوهشی دانشگاهی به دست آمد ؛ سپس با اقتباس از مدل اعرابی و مورعی(1382) تعیین نقاط مرجع استراتژیک فرعی و اصلی تعیین و تشریح شد. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و افراد صاحب نفوذ در حیطه مجلات دانشگاهی تشکیل می دهند که به عنوان خبرگان اندازه هریک از متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک را برای هریک از مشاغل این حوزه اندازه گیری نمودند. پس از پردازش داده های به دست آمده مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و الگوی مناسب برای هردسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در وظایف اصلی و تخصصی منابع انسانی" استراتژی متعهدانه"،در بخش وظایف اجرایی " استراتژی پدرانه" و در وظایف خدماتی "استراتژی ثانویه " وضعیت مطلوب و اثر بخش در مدیریت منابع انسانی مراکز مجلات علمی – پژوهشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


-          ابراهیمی، الهام و قلی پور، آرین. " گونه شناسی ریسک های منابع انسانی بر اساس نقاز مرجع استراتژیک"، پژوهش های مدیریت منابع سازمان، دوره 6، شماره2، تابستان 1395، 25-1.
-          پورعزت، علی اصغر؛ الوانی، سید مهدی. " مبانی منطقی طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت حق مدار"، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، شماره پنجم، تیر 1383، 30-11
-          جواهری زاده، ابراهیم؛ مقیمی، سید محمد؛ قلی پور، آرین؛ طهماسبی، رضا. " مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخصها و ویژگی های کارکنان کلیدی"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 2،تابستان 1393، 171-149
-          حسین پور، داوود؛ الوانی، سید مهدی؛ علیزاده، قزل. " انتخاباستراتژی مناسب ارزیابی عملکردکارکنان با استفاده از تئوری نقاطمرجع استراتژیک"، چشم اندازمدیریت دولتی، شماره17، بهار 1393، 159-137
-          زاهدی، شمس السادات؛رفیعی، محموود." بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی درسازمان های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی" ، پژوهش های مدیریت عمومی سال چهارم ، شماره سیزدهم، پائیز 90 ، 24-5
-          علی احمدی، علیرضا؛ فتح اله، مهدی؛ تاج الدین، ایرج.نگرشی جامع بررر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، 1382
-          غلام زاده، داریوش و جلالی، سونیا. " تدوین استراتژی منابع انسانی با  استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک"، مدیریت دولتی ، دوره 4، شماره10، تابستان 1391، 152-137.
-            طاهریان، حسین؛ فیض، ئاود؛ حیدرخانی، زهار. " عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر شادی و نشاط در دانشگاه ها و تاثیر آن بر تولید علم". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 72، سال 1393، 116-99
-          فیاضی، بی بی مرجان؛ اعرابی،سید مهدی." الگوی هماهنگی استراتژی های منابع انسانی با عملکرد "، رساله دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی ، دانشگاه علامه طباطبایی، 1389)