بررسی رابطه بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

2 استادیار و عضو هیات علمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان می باشد. مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل مرد و زن در شهرداری رفسنجان به تعداد 700 نفر در سال 1394 می باشد. با استفاده از فرمول کوکران و حجم نمونه 248 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق پرسشنامه سلامت معنوی الیسون (1982) با روایی 85/0 و پایایی 87/0 ، شفافیت سازمانی که در قالب 22 سوال، با روایی 89/0 و پایایی 92/0 و پرسشنامه رفتار اخلاقی شامل 20 سوال با روایی 93/0 و پایایی 97/0 استفاده شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و ضرایب همبستگی پیرسون- اسپیرمن و رگرسیون دو متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین بین سلامت معنوی و شفافیت سازمانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه خطی معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سلامت معنوی و رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه معنی داری وجود دارد و نیز بین شفافیت سازمانی و رفتارهای اخلاقی کارکنان شهرداری رفسنجان رابطه معنی داری وجود دارد.