بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهرسراوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت

2 استادیار و عضو هیات علمی در دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهر سراوان پرداخته شد. تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش کارکنان بانک ملی شهر سراوان به تعداد 155 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 110 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌های پژوهش شامل پرسشنامه‌های مدیریت ارتباط با مشتری(رضاپور، 1389)، هوش اجتماعی(رضایی، 1389)و نوع شخصیت (ذوالحسنی، 1394) هست.به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا با استفاده از نرم‌افزارspssوآزمون plsیافته‌ها نشان داد بین شخصیت کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه وجود دارد و بین هوش اجتماعی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی‌داری وجود دارد و بین شخصیت درون‌گرا با عامل زیر ساختاری و عامل مشتری‌گرایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین شخصیت درون‌گرا و برونگرا با عامل جذب، حفظ، گسترش روابط با مشتری رابطه وجود ندارد. بین شخصیت برونگرا با عامل زیر ساختاری کارکنان و عامل مشتری‌گرایی رابطه وجود ندارد. پیشنهاد می شود مدیران در بانک افراد را با توجه به نوع شخصیت و هوش اجتماعی در پست هایی که ارتباط بیشتری با مشتری دارند قرار دهند.