بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مدیریت،دانشگاه پیام نور، شعبه بابل، ایران

2 دپارتمان مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگذار در ارتقای رفتار شهروندی کارکنان در گروه صنعتی گلرنگ می باشد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار لیدن و همکاران (2005) و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهشی، کاربردی و با شیوه توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان گروه صنعتی گلرنگ می‌باشد که تعداد آنها در مجموع 985 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 227 نفر به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند.متغیر مستقل در پژوهش فوق سبک رهبری خدمتگذار و مولفه های آن و متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمان می باشد. جهت نرمال بودن توزیع داده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف که سطح معناداری کمتر از 05/0 حاکی از عدم توزیع نرمال بود و می بایست از آزمون های ناپارامتریک اسپیرمن (جهت بررسی همبستگی میان مولفه های تحقیق)، آزمون فریدمن (جهت رتبه‌بندی ابعاد رهبری خدمتگزار)، آزمون دوجمله ای(برای بررسی سطوح متغیرها از آزمون) استفاده کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان سبک رهبری خدمتگذار و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج نشاندهنده از تاثیر مثبت رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. امیدوار، علیرضا (1384). " سیاستگذاری حکومت در ترویج رفتار شهروندیشرکتها در ایران" پایا ن نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، رشته سیاستگذاری عمومی،
 2. خائف الهی، احمدعلی، نوروزی فرانی، محمدتقی، دانایی فرد، حسن، 1388، تبیین الگوی اثربخشی سازمان­های دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 13، شماره 2، صص: 65-92.
 3. رابینز، استیفن، پی، 1380، رفتار سازمانی، ترجمه محمد اعرابی و علی پارساییان، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 4. چاوش باشی ،فرزانه (1387). " درآمدی بر رفتار شهروندیسازمان"، پژوهشنامه رفتار شهروندی1، مرکزاسترتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،
 5. گروه کارشناسان ایران(1386). " رفتار شهروندیسازمان  (CSR) با رویکرد مدل "EFQM، انتشارات کیفیت و مدیریت با همکاری نشرمرندیز،
 6. قلی پور، آرین و حضرتی، محمود، 1388، تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان­های دولتی ایران، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص: 5-27.
 7. قلی­پور، آرین، پورعزت، علی اصغر، حضرتی، محمود، 1388، بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان­های دولتی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صص: 103-118.
 8. مقیمی، سید محمد، 1386، «سازمان ومدیریت با رویکردی پژوهشی»، چاپ پنجم، تهران، نشر ترمه.
 1. منتخب یگانه، محمد؛ بشلیده، کیومرث؛ بهارلو، مصطفی (1393) بررسی اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، شماره 4.
 1. نصر اصفهانی، مهدی، نصر اصفهانی، علی، نوری، ابوالقاسم، 1390، رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، سال چهارم، شماره یازدهم، صص: 105-124.
 2. نوروزی فرانی، محمد تقی، 1386، تبیین الگوی اثربخشی سازمان­های دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار، رساله دکتری رشته مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس.

 

12-  Anderson, K. P. (2005). A correlational analysis of servant-leadership and job satisfaction in a religious educational organization. Dissertation Abstracts International, 66(01), 239A. (UMI No. 3162292)

13-  Ballarpur Industries and CSR(2002).Corporate Social Responsibility in Indian what& why?

14-  Bass, B. M. (2000). The Future of Leadership in Learning Organizations. The Journal of Leadership Studies, 7(3), 18-40.

15-  Birkenmeier.B.,Carson.P.P.,and carson.K.D.(2003). " An analysis of supranational servant leadership on Jean monnet", International journal of organization theory and behavior.6/3:374-400.

16-  Carroll, A.B(1991).The Pyramid of Corporate Social Responsibility.

17-  Castro, C.B., Armario, E.M., and Ruiz, D.M. (2004). "The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", International journal of Service industry management, Vol.15 No.1, pp 27-53.

18-  Chen, X. P., and Fahr, J.L. (2001)."Transformational and transactional leader behaviors in Chinese organizations: differential effects in the people's republic of china and Taiwan ", Advances in Global Leadership, Vol 2, pp 101 – 126.

19-  Corporate Social Responsibility Survey(2002). in Indian.

20- Farhangi A, Fattahi M, Vasegh B. The role of spirituality at workplace in improvement of organizational citizenship behavior. J Manage Cul2006;13:5-36

21-  Farling, M. L.; Stone, A. G. & Winston, B. E. (1999). Servant leadership: Setting the stage for empirical research. The Journal of Leadership Studies, 6( ½), 49-72.

22-  Gardner, L., and Stough, C. (2002). "Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers", Leadership and Development journal, Vol.23, No.2, pp: 68-79.

23-  Graham, J. W. (1991). "Servant leadership in organizations: inspirational and moral", Leadership quarterly,2,105-119.

24-  Hall, A. T., Zinko, R. P., Alexia A. F., and Gerald R. (2009). "Organizational citizenship behavior and reputation: mediators in the relationships between accountability and Job performance and satisfaction", Journal of Leadership & Organizational Studies Volume 15 Number 4, pp 381-392.

25-  Laub J.A.(2004). Defining servant leadership: A recommended typology for servant leadership studies. Servant Leadership Research Roundtable – August 2004, Regent University.

26-  Laub, J. A. (1999). Assessing the servant organization: Development of the Servant Organizational Leadership Assessment (SOLA) instrument. Doctoral dissertation, Florida Atlantic University. Dissertation Abstracts International, 60(02), 308A. (UMI No. 9921922)

27-  Moghimi, M. (2006). "Organizational citizenship behavior; from theory to appling, Journal of Management culture", Vol. 4, No. 13, Pp19-48. (in Persian)

28-  Mohammadi SM, Mazarei S, Majidi Kh. Organizational citizenship behavior and leadership styles. J Disciplin Knowl Booshehr 2012;8:21-41.

29-  Nielsen, T. M., Hrivnak, G. A., and Shaw, Megan. (2009). "Organizational citizenship behavior and performance", the journal of Small Group Research, Vol, 40, No.5.

30-  Organ, W. P., Podsakoff, M. P., and Mackenzie, B. S. (2006)."Organizational citizenship behavior is nature antecedents and consequences". A sage publication series.

31-  Patterson, K.(2003)."servant leadership: A theorical model ". A Dissertation presented in Partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy, Regent University.

32- Piccolo RF, Greenbaum R, Hartog D, Folger R. The relationship between ethical leadership and core job characteristics. J Org Behave2010;31:259-78

33-  Podsakoff, P. M., and Mackenzie, S. B. (1997). "Impact of organizational citizenship behavior on organizational performance: A review and suggestions for future research". Journal of Human Performance, Vol.10, pp.133-151.

34-  Russell .F. & Stone A.G.(2002). A review of servant leadership attributes: Developing a practical model. Leadership & Organization Development Journal, 23/3, 145-157.

35- Sanoobari M. Organizational citizenship behavior concepts, definitions dimensions and affecting factors. Bimonth J PHD 2008; 16:79-99]

36-  Schermerhorn (١٩٩٩) jr hunt , james & obsern : quality of working

37-  Spears , L.C.(2010). Character and Servant Leadership: Ten characteristics of effective, Caring leaders, The Journal of Virtues & Leadership, 1, 25-30.

38-  Spears, L. (2006). Servant-leadership and the new millennium. The International Journal of Servant Leadership, 2(1), 39-44.

39-  Spears, L. C., & Lawrence, M. (Eds.). (2004). Practicing Servant Leadership: Succeeding through trust, bravery, and forgiveness. San Francisco: Jossey-Bass.

40-  Spector, P., Borman, W., and Cimino, C. (2004). "Emotional intelligence and leadership styles", Department of Psychology College of Arts and Sciences, available at Shannon Webb.

41-  Stone, A. G., Russell, R. F., & Patterson, K. (2004). Transformational versus Servant Leadership: A difference in leader focus. Leadership & Organizational Development Journal, 25(4), 349.

42-  Stramba, Lorraine, (2003), "Servant Leadership Practices", The ommunity College Enterprise, 9(2).

43-  Van Dyne, L., Graham, J., and Dienesch, R. (1994(. "Organizational citizenship behavior; construct measurement and validation". Academy of management, journal, 37, pp765- 802.

44-  Walton , (١٩٨٨) , anb experiental approach to organization development , conference of the quality of working life , third edition , prentice Hall internation editions.

45-  Winston, B.E. (2003). Extending patterson’s servant leadership model: Explaining how leaders and followers Interact in a circular model. Servant Leadership Research Roundtable – August 2003. Regent University.

46-  Wong, P.T.P. & Davey, D. (2007). Best practices in servant leadership. Servant Leadership Research Roundtable – July 2007. Regent University.

47-  World Bank Institute(2005). Final summary Report on E-discussion on CS in Asia and the Pacific, April .

48-  Zareei Matin, H., Jandaghi, GH. and Toreh, H. (2006). "Survey of the relationship of organizational citizenship behavior and organizational performance", Qom, Thesis in level MS, University of Pardis Qom. (in Persian).