دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 2، آذر 1399 
عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

صفحه 1-19

نکیسا رضایی؛ عاطفه حصارکی؛ محمود محمدیان محمودی تبار