اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا طالقانی

دکتری مدیریت توسعه استاد دانشگاه تهران

gtalghaniut.ac.ir

علی اکبر امین بیدختی

دکتری مدیریت دولتی عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه سمنان

aliaminbeidokhtiyahoo.com

هادی همتیان

دکتری مدیریت دولتی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

hematian_hadiyahoo.com

مدیر مسئول

ناصر فخاری

دکتری خط مشی گذاری و تصمیم گیری رئیس دانشکده گفتمان انقلاب اسلامی
رئیس پژوهشکده دولت اسلامی

fakhari.nasergmail.com

سردبیر

مهدی باغبان

دکتری منابع انسانی مدرس دانشگاه

mehdibaghbaanyahoo.com

مدیر اجرایی

محمد گلمکانی

دکتری شهرسازی معاون علمی موسسه عصر گفتمان

hamidazadi.rgmail.com

اعضای هیات تحریریه

علیرضا یوزباشی

مدیریت معاون آموزشی دانشگاه ایرانیان

ayouzbashigmail.com
09127431041