محورها

«مدیریت دولتی»
۱. معیارهای محوری مدیریت دولتی
۲. مدیریت مالی در بخش دولتی
۳. مدیریت دولتی در عصر پست مدرن
۴. مدیریت دولتی و بازار
۵. شهروندی و مدیریت دولتی
۶. فناوری و بخش دولتی
۷. سایر مباحث مرتبط با مدیریت دولتی

«مدیریت بازرگانی»
۸. تحقیقات بازاریابی
۹. مدیریت فروش
۱۰. رفتار مصرف کننده
۱۱. سایر مباحث مرتبط با مدیریت بازرگانی

«مدیریت صنعتی»
۱۲. مدیریت تولید و عملیات
۱۳. تحقیق در عملیات
۱۴. تصمیم­گیری و حل مسئله
۱۵. سایر مباحث مرتبط با مدیریت صنعتی

«مدیریت مالی»
۱۶. بازار سرمایه
۱۷. مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
۱۸. مهندسی مالی
۱۹. مالی رفتاری
۲۰. تدوین استانداردهای حسابداری
۲۱. مدیریت مالی و حسابرسی در فضای فناوری اطلاعات و اقتصاد جهانی
۲۲. نظام‌های اطلاعاتی مالی و حسابداری
۲۳. سایر مباحث مرتبط با مدیریت مالی

«مدیریت فناوری اطلاعاتی»
۲۴. مدیریت مالی فناوری اطلاعات
۲۵. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
۲۶. مدیریت کسب و کار هوشمند
۲۷. مدیریت امنیت اطلاعات
۲۸. سایر مباحث مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات

«مدیریت منابع انسانی»
۲۹. تئوری‌های نوین مدیریت منابع انسانی
۳۰. دیدگاه‌های نوین انگیزش در مدیریت منابع انسانی
۳۱. طراحی مدل‌های نوین اداری سازمان‌ها با محوریت منابع انسانی
۳۲. مدیریت منابع انسانی در عصر تغییر
۳۳. مدل‌ها و راهکارهای جدید جذب، آموزش، نگهداشت منابع انسانی
۳۴. مدیریت فرهنگ سازمانی
۳۵. سایر مباحث مرتبط با مدیریت منابع انسانی

«مدیریت توسعه»
۳۶. مدیریت تحقیق و توسعه
۳۷. مدیریت نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر فناوری
۳۸. مدیریت انتقال و توسعه فناوری
۳۹. حقوق مالکیت فکری و سایرجنبه‌های حقوقی انتقال و توسعه فنّاوری
۴۰. نظام‌های ارزیابی نوآوری و فنّاوری
۴۱. آینده پژوهی
۴۲. جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مدیریت فنّاوری
۴۳. خط‌مشی‌گذاری توسعه
۴۴. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
۴۵. سایر مباحث مرتبط با مدیریت توسعه

«مدیریت MBA، اجرایی و شهری»
۴۶. مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
۴۷. مدیریت پروژه
۴۸. مدیریت شهری و توسعه
۴۹. مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
۵۰. سایر مباحث مرتبط با مدیریت
۵۱. سایر مباحث مرتبط با مدیریت اجرایی و MBA

«کارآفرینی و مدیریت کسب و کار»
۵۲. مدیریت و توسعه کسب و کار
۵۳. آموزش کارآفرینی و پژوهش در کسب و کار
۵۴. سایر مباحث مرتبط با کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

«مدیریت بیمه»
۵۵. مدیریت ریسک و بیمه
۵۶. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت بیمه
۵۷. نقش بیمه در توسعه
۵۸. سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
۵۹. سایر مباحث مرتبط با مدیریت بیمه

«مدیریت دانش و مطالعات میان رشته‌ای»
۶۰. نظریه و مدل‌های مدیریت دانش
۶۱. سیستم‌ها، ابزار و فنون مدیریت دانش
۶۲. مدیریت دانش و هوشمندی کسب و کار
۶۳. داده کاوی و پردازش داده
۶۴. مدیریت دانش و کسب و کار الکترونیکی
۶۵. مدیریت دانش و شبکه‌ها
۶۶. مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان
۶۷. مطالعات میان رشته‌ای در علوم مدیریت